Külastaja meelespea

Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse külastaja meelespea

 

Külastaja sisekorraeeskirjad:

 • Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses on videovalvesüsteem;
 • Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele;
 • Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmiseks;

 

Külastaja on kohustatud:

 • Andma üleriided riidehoidu NB! Riidehoidu jäetud väärtuslike esemete eest (sularaha, väärisesemed, autovõtmed jms.) Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus ei vastuta;
 • Hoidma alles riidehoiunumbri;
 • Garderoobist üleriided välja võtma 30 min. jooksul peale üritust ja tagastama riidehoiu numbri;
 • Tasuma kaotatud riidehoiu numbri eest 5 eurot;
 • Esitama kehtiva pileti esimesel nõudmisel ja hoidma selle alles ürituse lõpuni;
 • Ürituse ajaks lülitama välja mobiiltelefoni.

 

Külastajal on keelatud:

 • Suitsetamine Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse ruumides;
 • Sisenemine loomade, relva, pürotehnika või muu kaasinimest ohustava esemega;
 • Sisenemine alkoholi-või narkojoobes;
 • Kaasatoodud söökide ja jookide tarbimine (teatrisaalis on keelatud igasugune söökide ja jookide tarbimine);
 • Saalidesse sisenemine suurte esemete, kottide, lastekärude või muude vahenditega, mis segavad inimesi liikumisel saalis (välja arvatud invatoolid);
 • Saalidesse sisenemine märgades ja määrdunud riietes;
 • Ilma loata filmimine ja pildistamine;
 • Omavoliline reklaamitegevus;
 • Igasugune üritust häiriv tegevus või selle soodustamine (nutvad imikud, hullavad lapsed, mitmekordne põhjuseta saalist väljumine);
 • Maja inventari rikkumine, määrimine ja hävitamine.

 

Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse töötajatel on õigus:

 • Nõuda vanusepiiranguga ürituste ja filmide puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti;
 • Mitte müüa kinopileteid alla vanusepiiranguga kehtestatud vanuses isikutele;
 • Mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnustega või avalikku korda rikkuvatele inimestele;
 • Keelduda piletite müügist isikutele, kes on varasemalt rikkunud sisekorda;
 • Sisekorra eeskirju rikkunud või eiranud külastaja saadetakse kultuurikeskuse töötaja poolt välja piletiraha tagastamata;
 • Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei või turvafirma patrull ja abi saabumiseni korrarikkujat kinni pidada;
 • Nõuda sisse tekitatud kahju hüvitus lõhutud või rikutud inventari eest vastavalt vara maksumusele või taastamise turuväärtusele;
 • Külastaja mitmekordsel põhjuseta väljumisel mitte saali tagasi lubada.